Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Oficina de Información Universitaria (OiU)

Convocatoria de Matrícula

 

 I. NORMAS XERAIS
1.  Réximes de matrícula
2.  Modalidades de matrícula
3.  Dereitos e deberes
4.  Prazos, estados e efectos da matrícula
5.  Lugares e sistemas de matrícula
6.  Peticións e trámites en materia de xestión académica
7.  Impedimentos de matrícula
8.  Prácticas en empresas e institucións públicas ou privadas
9.  Modificacións de matrícula
10. Simultaneidade de estudos
11. Adaptación de itinerarios curriculares
12. Cambios de centro en estudos de grao
13. Convocatoria de avaliación. Renuncia
14. Convocatoria de fin de carreira nas titulacións de grao e máster

 

II. ESTUDOS DE GRAO
15. Requisito para obter o título de grao
16. Inicio de estudos en titulacións de grao
17. Programas de dobre titulación
18. Admisión e matrícula en cursos complementarios (“Cursos Ponte”)
19. Matrícula de continuación en estudos de grao
20. Descentralización da docencia clínica da facultade de Medicina
21. Prácticas tuteladas (estancias) do grao en Farmacia
22. Prácticas tuteladas (estancias) do grao en Veterinaria
23. Matrícula nas prácticas tuteladas do grao en Óptica e Optometría
24. Complementos formativos para o acceso ao máster de Psicoloxía Xeral sanitaria
25. Inscrición nos grupos de docencia en lingua inglesa
26. Requisitos formativos complementarios para a homologación de títulos estranxeiros

 

III. ESTUDOS DE MÁSTER
27. Inicio de estudos
28. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.
29. Máster Universitario en Avogacía
30. Alumnos de programas interuniversitarios de intercambio
31. Inicio de estudos de titulados procedentes de sistemas educativos doutros países
32. Créditos de formación adicional
33. Titulacións conxuntas


IV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA TITULACIÓNS CONFORME AO R.D. 1497/1987 (Titulacións oficiais de 1º e 2º ciclo)
34. Continuación de estudos
35. Estancias (prácticas tuteladas) da licenciatura en Farmacia
36. Estancias da licenciatura en Veterinaria
37. Créditos por equivalencia
38. Inscrición no grao de licenciado e matrícula nos proxectos ou traballos fin de carreira
39. Impedimentos de matrícula
40. Convocatoria extraordinaria fin de carreira
41. Titulacións con proxectos ou traballos fin de carreira
42. Convocatoria extraordinaria de fin de carreira de plans en extinción a través de materias do grao
43. Cómputo de convocatorias
44. Matrícula extraordinaria de fin de carreira
45. Prazos de matrícula e as súas modificacións

 

V. ESTUDOS DE DOUTORAMENTO
46. Requisitos de acceso
47. Procedemento de admisión
48. Admisión e recoñecemento de estudos pola vía da adaptación dos alumnos de anteriores ordenacións da USC ou de programas interuniversitarios a programas regulados polo Real Decreto 99/2011
49. Matrícula
50. Dedicación
51. Baixa temporal
52. Matrícula de estadías de investigación
53. Solicitude de defensa da tese de doutoramento


VI. ESTUDOS CONDUCENTES A TÍTULOS PROPIOS
54. Norma común para os títulos propios e outras actividades e servizos académicos
55. Diploma superior en Criminoloxía
56. Diploma superior en Xestión Hoteleira
57. Gran diploma de Especialización Orquestral
58. Posgrao propio e formación continua
59. Cuarto ciclo e outros estudos

 

VII. PREZOS POR ESTUDOS E ACTIVIDADES ACADÉMICAS
60. Prezos a pagar
61. Prezos comúns ás titulacións oficiais e propias
62. Formas de pago dos prezos públicos
63. Exención, redución e subvención do pago de prezos
64. Recadación de impagos
65. Devolución de prezos

 

VIII. OUTRAS DISPOSICIÓNS XERAIS
66. Execución e desenvolvemento da convocatoria
67. Resolución das reclamacións e recursos
68. Queixas
69. Carta de servizos
70. Protección de datos
71. Entrada en vigor e efectos
72. Impugnación da convocatoria

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

ANEXOS

Anexo I: Prazos

Anexo II: Documentación necesaria para a matrícula

Anexo III: Títulos e probas que habilitan para matricularse

Anexo IV: Límite de prazas e requisitos de admisión. Máster Universitario (Pdf)

Anexo V: Notas mínimas de ingreso na USC para o curso 2015-2016 polo procedemento de continuación de estudios desde universidades privadas ou da igrexa (Pdf)

Anexo VI: Prazas para inicio e continuación de estudos

Anexo VII: Estudos regulados na convocatoria de matrícula 2015-2016

 

PLANNING 2015-2016 (Pdf)